Chevrolet, Impala, 3.4 V6, 3.8 V6, 5.7, DB1823 – Front